EtikArt centrum osobního rozvoje
5. května 28
360 20 Karlovy Vary
IČ: 68796536
neplátce DPH

 

V rámci nového nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás chceme informovat o zpracování osobních údajů klientů EtikArt centra osobního rozvoje

Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem?
Zpracováváme osobní údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb, dodržování právních povinností a ochraně zájmů klientů nebo našich zájmů.
Jedná se o jméno, příjmení, datum narození, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Jakým způsobem zpracováváme a chráníme údaje klientů?

Zpracování osobních údajů provádíme v sídle EtikArt centra osobního rozvoje nebo prostřednictvím zpracovatelů (koordinátorka, účetní). Zpracovatelé se vůči nám zavazují k dodržování veškerých nutných bezpečnostních opatření k ochraně předaných osobních údajů.
Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení bezpečnostních zásad. Za tímto účelem jsme přijali opatření k zajištění ochrany osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, nebo k jinému zneužití osobních údajů. Zpracování osobních údajů provádějí pouze oprávněné osoby, které mají přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, osobní údaje jsou chráněny prostřednictvím hesel, přístupových práv, apod.

Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje 
Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů, nebo se jedná o dobu, na kterou byl udělen souhlas klientů se zpracováním.

Souhlas ze zpracováním osobních údajů
Správce osobních údajů může bez souhlasu klienta zpracovávat osobní údaje v následujících případech:

  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů, zpracováváme údaje výhradně se souhlasem klientů (jedná se o souhlas se zpracováním e-mailové adresy za účelem zasílání nabídek našich služeb – kurzy, semináře, supervize, a telefonního čísla za účelem kontaktování klientů v souvislosti s plněním našich závazků).

Jaká jsou práva klientů (subjektů údajů)

a) V souladu se čl. 12 GDPR budeme na žádost informovat o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:- účelu zpracování, – kategorii dotčených osobních údajů, – příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, -skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

b) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:- požádat správce o vysvětlení,- požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů, nebo vznést námitku proti tomuto zpracování); – požadovat veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
Výše uvedený postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

c) Právo na přístup k osobním údajům:
Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
Subjekt údajů má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

d) Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

e) Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
1) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
2) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
3) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
4) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
5) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
6) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

f) Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
1) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
2) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
3) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
4) Právo na přenositelnost osobních údajů

g) Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:
1) zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
2) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

h) Právo vznést námitku
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

i) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; v těchto případech však má subjekt údajů právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

j) Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti z oblasti ochrany osobních údajů, jsme Vám k dispozici na e-mailu info@etikart.cz