Maminka Karolíny 13 let

(4/2024)

mag_consulting

Chtěla bych Vám moc poděkovat ohledně Karolínky, říkala, že jí konzultace moc pomáhají i ohledně normální komunikace s dospělými učiteli ve škole. Děkuji

Hodnocení: 5stars


Maminka Wanessy 14 let

(4/2024)

mag_consulting

Paní Jungmanová, chci Vám moc poděkovat za Vaši práci. Už po pár návštěvách vidím, že dcera se od Vás vrací úplně jinak naladěná, nadšeně vypráví co a jak bude dělat 😄 a přestává si stěžovat na školu. Tak doufám, že se pomalu dá dohromady a zase se otevře světu.

Hodnocení: 5stars


6. ZŠ Sokolov - Ing. Lucie Křenková, metodik prevence

Projektové dny – „Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití“ (12/2023)

mag_consulting

V rámci projektu Místo pro všechny se pedagogové naší školy a třídy 2. stupně účastnilo projektových dní, v průběhu kterých je provázely zkušené lektorky za účelem získání dovedností pro efektivní komunikaci a řešení konfliktů.

Projektové dny byly interaktivní, praktické a většina účastníků se zapojila velmi aktivně jak do modelových situací, tak do diskusí. Ve školách chybí prostor a čas pro komunitní řešení problémů a projekt tak nastínil cestu, jak by bylo možné žáky i zaměstnance školy dále vést směrem k nenásilné komunikaci a předcházení konfliktním situacím způsobeným nedorozuměním či nenávistnými postoji.

Hodnocení: 5stars


22. ZŠ Plzeň - Mgr. Kateřina Hocmannová, školní metodička prevence

Projektový den pro pedagogy – „Respektující kolektiv – Efektivní komunikace a řešení sporů 3“ (11/2023)

mag_consulting

Tento projektový den absolvovali asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny a školní metodička prevence během pololetních prázdnin školního roku 2022/2023. Všichni zúčastnění velice uvítali možnost setkat se prostřednictvím projektového dne a sdílet si své poznatky a zkušenosti v oblasti mezilidských vztahů a v komunikaci se zákonnými zástupci. Projektový den byl skvěle koncepčně připraven, složen z několika rozdílných aktivit vedoucích k zamyšlení, jak by měl správně nastavený kolektiv fungovat. Velký okruh účastníků oslovily myšlenky Transakční analýzy. Děkujeme oběma milým lektorkám, které svým flexibilním a ochotným přístupem vytvořily bezpečné prostředí pro práci.

Hodnocení: 5stars


22. ZŠ Plzeň - Mgr. Alžběta Wočadlová, třídní učitelka VII.B

Projektový den VII.B s názvem „Já ve skupině – Efektivní komunikace a řešení sporů 3“ (11/2023)

mag_consulting

Dne 23. 11. 2022 se třída 7. B zúčastnila projektového dne, který nesl název Já ve skupině. Tématem celého dne byla vzájemná komunikace a možné způsoby řešení konfliktů. Žáci se učili o výhodách a nevýhodách různých projevů chování a dozvěděli se, co je dobré dělat pro udržení si dlouhodobých přátelských vztahů. Skrze společné aktivity se také dozvěděli další zajímavé informace o svých spolužácích a sobě samých – například, že každý v něčem vyniká. Projektový den zapadl do naší koncepce kontinuální práce se třídním kolektivem a podpořil zlepšování třídního klimatu.

Hodnocení: 5stars


16. ZŠ a MŠ Plzeň - Statutární zástupce ředitele, Mgr. Vladimír Beneš

Projektové dny “Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití” (12/2023)

mag_consulting

Projektové dny zaměřené na komunikaci pro učitele poskytly vynikající prostředí pro zdokonalení pedagogických dovedností v oblasti komunikace. Učitelé získali nové nástroje a strategie pro efektivní a respektující komunikaci s žáky, což mělo pozitivní dopad na vytváření podpůrného vzdělávacího prostředí.

Na druhou stranu projektové dny zaměřené přímo na žáky poskytly prostor pro jejich vlastní rozvoj komunikačních dovedností. Pomocí interaktivních workshopů, her a cvičení se žáci naučili lépe porozumět svým emocím, efektivně vyjadřovat své myšlenky a lépe komunikovat s ostatními ve třídě i mimo ni.

Tímto odděleným přístupem byl umožněn přizpůsobený a cílený vývoj dovedností jak pro učitele, tak pro žáky, což mělo pozitivní vliv na celkovou atmosféru a interakce ve školním prostředí.

Hodnocení: 5stars


ZŠ Františkovy Lázně - Veselá Dagmar

Projektové dny “Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití” (11/2023)

mag_consulting

Projekt probíhal na naší Základní škole ve Františkových Lázních dva roky ve všech třídách na druhém stupni a také s pedagogickým sborem.

Celý tento projekt byl pro mě, pedagogy i žáky naší základní školy velkým přínosem. Žáci a třídní učitelé se naučili vždy něco nového a užitečného pro kvalitní a co nejméně konfliktní soužití se spolužáky ve třídě a nejen zde. Moc děkujeme lektorkám za jejich úžasnou práci a vstřícnost, nové podněty, návrhy možností řešení konfliktních situací atd. Důležitou roli hrála forma vedení prevence – práce v kruhu s aktivním zapojením účastníků. Asi není nic lepšího než vlastní prožitek.

Moc děkujeme a přejeme další úspěšné projekty.

Hodnocení: 5stars


ZŠ Nová Role – p. ředitelka Mgr. Ester Nováková

Projektové dny “Místo pro všechny” (11/2023)

mag_consulting

Ve školním roce 2022-2023 jsme se zapojili do projektu realizovaném Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití. V rámci tohoto projektu jsme si vybrali aktivitu Domluvíme se s konkrétním tématem Efektivní komunikace. Projekt se skládal z řady specifických klíčových aktivit, které se zaměřovaly na prevenci a řešení konfliktů zejména v oblasti nenávistných projevů.

Projekt byl rozdělen do tří bloků: Konflikty, pocity a já, Umím řešit problém a Já ve skupině. Žáci si vyzkoušeli mnoho zajímavých aktivit, které měly podpořit efektivní komunikaci a naučit je, jak se vyhnout konfliktům a v případě potřeby jak spory řešit. Projektové dny vedli odborní lektoři, kteří v průběhu setkání reagovali i na aktuální potřeby třídních kolektivů. Oceňujeme vstřícnou spolupráci lektorů s metodičkou prevence a s vedením školy a ochotu návazně rozebírat a řešit konkrétní pomoc žákům.

Ze závěrečných dotazníků žáků vyplynulo, že projekt splnil očekávání většiny z nich, a že se většina z nich aktivně zapojovala. Ohledně nových kompetenci žáci uvedli, že se nejvíce naučili, že vše se dá vyřešit a také, jakým způsobem s konflikty pracovat a jak pracovat ve skupině, kde jim není komfortně. Většina žáků také uvedla, že nově nabyté vědomosti dokáží použít v situacích doma nebo ve škole.

Zapojení do tohoto projektu tedy vnímáme jako přínosné a dále se chceme ve škole uvedenými tématy zabývat a rozvíjet je.

Hodnocení: 5stars


ZŠ Přimda - R. Novosadová

Projektové dny “Domluvíme se” (10/2023)

mag_consulting

Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za projektové dny, které byly realizovány na naší škole. Dětem i pedagogům se program líbil určitě i díky citlivé komunikaci a individuálnímu přístupu zkušených lektorů.

V programu restorativní kruhy byl u žáků naplněn cíl nejen vzájemně se poznat, mluvit spolu, ale i pozorně si naslouchat. Stejně kladně hodnotím i efektivní komunikaci pro pedagogy.

Hodnocení: 5stars


ZŠ a MŠ Aš - Mgr. Jaromíra Rusiniková, zástupkyně ředitelky školy

Projektové dny “Domluvíme se” (9/2023)

mag_consulting

Projektové dny „DOMLUVÍME SE“ jsme poprvé vyzkoušeli ve školním roce 2021/2022. 7.B a 6.A se svými třídními učiteli realizovali 3 projektové dny. Byli velmi nadšení, jejich žáci se vzájemně poznávali, otevírali se komunikační kanály… Proto jsme v dalším školním roce využili nabídku na projektové dny 6. a 7. ročníku. V 6.A si paní učitelka stěžovala na kolektiv třídy. Sama absolvovala několik seminářů se zaměřením na práci se třídou. Projektové dny, které prožila se svou třídou, považuje za nejlepší. Vyslechla si své žáky, jak oni vidí školu, v čem se cítí omezovaní… Říká, že to pro ni i pro třídu bylo velmi přínosné. Hlavně pro ni.

Samozřejmě výstup z projektu je na žácích a učitelích, na jednom každém, na ochotě spolupracovat, navzájem si naslouchat, zajímat se o druhé.

Na začátku a konci školního roku jsme měli vždy jeden projektový den „pro sborovnu“. V listopadu jsme se zaměřili na spolupráci, na prezentaci svých kolegů a sebe samých, červnový projektový den byl zaměřený na hodnocení, opět na spolupráci, ale důležité bylo hodnocení sebe samého – informovala jsem při přípravě projektové dne paní lektorku Jungmanovou, že mám pocit, že se mí kolegové a kolegyně nedoceňují, až podceňují. Ale nebyla jsem si jistá, jestli nejde o falešnou skromnost.

Lektorkám se povedlo naši sborovnu výborně rozhýbat a rozmluvit i přes počáteční otrávenost některých kolegyň z toho, že musí být odpoledne ve škole.

My hodnotíme projektové dny velmi kladně a budeme se těšit na další.

Hodnocení: 5stars


ZŠ Ostrov - Mgr. Daniela Brodcová

Projektové dny pro žáky i pedagogy (Efektivní komunikace a řešení konfliktů, sociální začleňování) (9/2023)

mag_consulting

V loňském školním roce absolvovali naši žáci i pedagogové projektové dny z vaší nabídky Ministerstva pro místní rozvoj, který u nás prezentovala paní lektorka Eva Jungmanová se svou kolegyní.

Projektové dny pro žáky, které byly zaměřené na efektivní komunikaci a řešení konfliktů a sporů, byly rozhodně přínosné. Žáci se bez problémů zapojovali do aktivit a měli možnost se projevit a uvědomit si řadu věcí a situací, které musí řešit. Naši žáci jsou vzdělávání ve škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Velmi jsme ocenili velmi empatický přístup ze strany paní lektorek. Vyučující byli přítomni u všech projektových dnů a ohlas byl opravdu pochvalný. Ke konci školního roku si i sami vyučující mohli absolvovat projektový den, který se týkal konfliktů a vztahů na pracovišti. | pedagogové měli možnost si řadu věcí uvědomit a poučit se.

Jsme velmi vděční, že jsme se mohli zapojit, vaše nabídka, která se v naší škole realizovala nebyla rozhodně marná .

Tímto velmi děkuje za spolupráci. Paní Eva Jungmanová i její kolegyně odvádějí svou práci lektorskou moc dobře, byly na projektové dny připravené a žáci i pedagogové si užili příjemně strávený čas a navíc si jistě odnesly mnohé poznatky a mohli se i více navzájem poznat i v jiných situacích než při běžné náplni vyučování..

Domníváme se, že tento projekt k budování prostoru pro vzájemné soužití má význam.

Hodnocení: 5stars


Základní škola Cheb - Mgr. et. Ing. Petr Svatek

Spolupráce v rámci klíčové aktivity Domluvíme se (9/2023)

mag_consulting

Na základě uzavřené smlouvy – memoranda, proběhlo v průběhu školního roku 2022/2023 několik plánovaných setkání lektorů, žáků a pedagogů s cílem posílit prevenci při řešení konfliktů v oblasti nenávistných projevů na naší základní škole. Dle výsledků výstupních dotazníků, které zpracovali žáci a učitelé, lze hodnotit prováděnou prevenční činnost jako výbornou. Velkou zásluhu na této skutečnosti mají zejména lektoři, kteří prokázali vysokou odbornost v dané problematice, nadšený přístup k věci a také schopnost kočírovat velkou skupinu dětí s různou úrovní znalostí. Jednotlivé projektové dny byly precizně připravené. Lektoři měli vždy profesionální přístup, dokázali problematiku výborně prezentovat a vysvětlit. Na základě shora uvedených skutečností máme eminentní zájem v uvedené spolupráci pokračovat.

Hodnocení: 5stars


ZŠ Loket, okres Sokolov - R. Jarošová, školní metodik prevence

“Efektivní komunikace a řešení konfliktů” a “Využití restorativních kruhů” (9/2023)

mag_consulting

Workshopy a projektové dny “Efektivní komunikace a řešení konfliktů”, “Využití restorativních kruhů ” byly pro naše pedagogické pracovníky velkým přínosem. Byly perfektně připravené, zajímavé a mnoho z toho se dá také využít v praxi. S Vámi to bylo velmi příjemné odpoledne. Zajímavě pojaté, a proto i aktivita pedagogů dle mého byla dobrá. Pokud by byly takovéto workshopy i v budoucnu, určitě bychom si nějaký zase zvolili.

Ještě jednou děkujeme za jejich realizaci.

Hodnocení: 5stars


Eva F. - Praha

Má vaše dítě problém ve škole a Slovní sebeobrana (6/2023)

mag_consulting

Paní Evu jsme navštívili opakovaně se synem, který se v 1. třídě setkal s problémy ve škole. Zejména starší děti, se mu smály, že je moc malý. Paní Eva synovi moc pomohla a dala mu účinné nástrojem jak situaci čelit. Nejenže, mu objasnila, o co v té situaci jde, ale také spolu nacvičovali rakce na problematické situace v praxi. Synovi to velmi pomohlo, má teď větší sebevědomí a už si to tak nebere. Paní Eva to s dětmi opravdu umí, velmi doporučuji.

Hodnocení: 5stars


Romana Špindlerová

Osobní i on-line konzultace a lekce (11/2021)

mag_consulting

Evu a její kurzy vřele doporučuji všem. Komunikace je základem každého vztahu, ať už partnerského, pracovního nebo rodičovského. A dobrá komunikace je základem úspěšného a spokojeného vztahu. Eva praktickými nácviky učí, jak zlepšit svůj verbální i neverbální projev, učí a předává praktické tipy, které se dají snadno přenést do každodenního života. Při konzultacích si člověk uvědomí, jaké zlozvyky při komunikaci často nevědomky používá, a kolik tím může vznikat nedorozumění. Eva pomůže i se slovní sebeobranou, naučí rozpoznat manipulaci a komunikační “hry”. Člověk by si řekl, že mluvit přece umíme všichni od malička, ale teprve při těchto kurzech a konzultacích si člověk uvědomí, kolik nedorozumění a hádek vzniká pouhou nevhodnou, případně neexistující komunikací. Při konzultacích proběhlo plno “aha momentů”, uvědomila jsem si, jak zásadní vliv na celkový dojem má dikce, tón, zabarvení hlasu, mimika, úsměv, držení těla. S Evou je každé setkání příjemný zážitek a lekce vždycky uteče jako voda.👍

Hodnocení: 5stars


L. Ch. - Třebíč (13 let)

Osobní konzultace – Jak se bránit šikaně? (8/2021)

mag_consulting

Vaše konzultace byly před prázdninami tak dobré, že je díky Vám dcera v pohodě, takže “zatím” další konzultace nepotřebuje. Moc to dceři pomohlo. Doufáme, že už bude v pořádku.

Hodnocení: 5stars

Andrea V. (a syn Honza, 11 let)

Osobní konzultace – Jak se bránit šikaně? (6/2021)

mag_consulting

V průběhu dlouhého období školní on-line výuky se můj syn Honza (5. třída) stal terčem kyberšikany ze strany dvou spolužáků (každý z nich ho šikanoval “po svém”) . Po otevření škol se změnila forma na osobní šikanu, do které se zapojily i další děti. Škola dala jednomu z dětí trojku z chování a do kolektivu třídy měl přijít preventista. Ten ale dosud nedorazil, takže ve třídě se ve své podstatě nic nezměnilo.

Pro mého syna i celou naší rodinu to byla velmi nepříjemná, dlouhodobá a stresující zkušenost. Rozhodla jsem se už na zásahy z venčí nečekat, změnit přístup a začít u sebe. Chování ostatních dětí nezměníme, přístup školy a rodičů těch agresorů také ne. Vyhledali jsme pomoc paní Evy Jungmanové prostřednictvím jejího kurzu “Jak se bránit šikaně”.

Po pár lekcích vidím u syna změnu a mám pocit, že si je vědom svých hranic a snaží se mezi spolužáky aktivně slovně bránit. Je to o tréninku. Uvidíme, co se bude dít dál, ale jsem přesvědčená, že jdeme správnou cestou a kdyby bylo náhodou zase potřeba, s důvěrou se na paní Evu znovu obrátíme s konkrétní situací.

V dnešní době je velmi potřebné se umět efektivně bránit . Děkujeme, že tu jste a nabízíte tyto služby nejen pro dospělé, ale i pro děti

Hodnocení: 5stars

Roman Třebíč

Osobní konzultace – Má Vaše dítě problém ve škole? (6/2021)

mag_consulting

Chtěl bych tímto poděkovat paní Evě Jungmanové za pomoc s návratem 12leté dcery do školy po dlouhé distanční výuce. Osobní on-line konzultace, které byly přizpůsobené dceři „přesně na míru“, jí opravdu moc pomohly s jejím strachem ze školy a návratem do třídního kolektivu. Ještě jednou děkuji a doporučuji všem.

Hodnocení: 5stars

Bohumila S. a syn Honzík 10 let

On-line konzultace „Jak se bránit šikaně“ (6/2021)

mag_consulting

Můj 10 letý syn se setkal ve škole opakovaně se šikanou. Po zoufalé a víceméně marné snaze řešit tyhle dost nepříjemné záležitosti se školou a s rodiči těch jedinců, jsem syna přihlásila do on-line kurzu “Jak se bránit šikaně”. Už po pár lekcích byla vidět změna, začal se aktivně slovně bránit a přijde mi, že už se nebojí agresorů a má zpátky své sebevědomí. Věřím, že to takhle vydrží a budeme mít od jakékoli další šikany pokoj! Paní Jungmanové tímto velmi děkuji za pomoc a za to, že tyto kurzy pro děti vede. Byla to naše záchrana. VŘELE DOPORUČUJI 🙂 !!!

Hodnocení: 5stars

Hana B., Karlovy Vary

Osobní konzultace – Má Vaše dítě problém ve škole? (4/2021)

mag_consulting

Paní Evu jsme vyhledali, aby nám pomohla zvládnout změny naší 9leté dcery. Po 3 letech v soukromé škole s jiným přístupem výuky jsme se po dlouhém zvažování rozhodli přejít do státní, klasické školy. Dcera se musela vypořádat s jiným stylem výuky, hodnocení známkami, s novou větší školou, s novými učiteli, kolektivem a s jinou znalostí probraného učiva. Když už se začala trochu adaptovat na nové prostředí, školy se zavřely a všem nám začala distanční neosobní výuka. Postupem času začala své emoce při výuce uzavírat do sebe. Strach ze selhání před učitelkou a před celým kolektivem vyvrcholil panickým strachem z učitelky. S paní Evou se dcera naučila své emoce pojmenovat a pracovat s nimi. Díky konzultacím u paní Evy její panický strach zmizel, začala vnímat učivo a našla si ve třídě nové kamarády. Zapadla do kolektivu. Tato zvláštní doba je těžká pro všechny a já jsem ráda, že díky praktickým konzultacím s paní Evou, nám jde toto období lépe zvládnout. Děkuji. Hana, Karlovy Vary

Hodnocení: 5stars

Mgr. Nikol Zamazalová, Ostrov

Motivační kurz (4/2021)

mag_consulting

S kurzem jsem byla velmi spokojená. Na každou lekci s Vámi jsem se moc těšila, jenom mě mrzí, že to proběhlo online formou. Navíc jsem měla povětšinou doma svého syna, který mi nedal příliš prostoru, abych se mohla vyjádřit tak, jak bych doopravdy chtěla. Nebyla možnost reagovat vždy okamžitě a na všechna sdělení. Ale naučila jsem se orientovat na trhu práce, naučila jsem se psát životopis a motivační dopis a konečně po dlouhé době plné mateřských povinností jsem měla možnost vrátit se sama k sobě. Věnovat čas přemýšlení nad tím, kým jsem a co bych doopravdy chtěla dělat. A tím mě kurz obohatil asi nejvíc. Uvědomila jsem si, že nemá smysl vymlouvat se na to, že jsem na syna sama a nemám tudíž na nic čas. Nemohu už dál hledat důvody, proč něco nejde. Naopak musím hledat způsoby, jak by to jít mohlo a to je něco, na co jsem zapomněla v té záplavě plen a probdělých nocí.

Takže za to Vám moc a moc děkuji.

Hodnocení: 5stars

Ladislav Dvořák

On-line lekce a konzultace – Prezentační dovednosti (2/2021)

muz

Pokud by někdo z mého okolí potřeboval pomoc s vystupováním před lidmi nebo snad s komunikací s ostatními rozhodně bych ho odkázal na paní Jungmanovou. Mně za těch pár lekcí hodně pomohla a zároveň mi ukázala i jiné směry a poznatky s vystupováním na veřejnosti. Začátky byly krušné, paní Jungmanová si s nikým nebere servítky, ale to je to, co vás donutí se do toho opřít naplno. Jí zadaná domácí příprava vás donutí se zamyslet nad sociálními problémy a především nad sebou samým. Hodiny bývají nabyté improvizací a zároveň námi připravenými úkoly. Po hodině každý odejde s pocitem buďto uspokojení nebo nutnosti na sobě ještě více zapracovat.

Hodnocení: 5stars

Centrum Celostní Péče Fontána - MUDr. Pavla Koželuhová

Seminář pro kolektiv zdravotnického zařízení Centra celostní péče v Plzni (15.02.2021)

muz

Děkuji paní Evě Jungmanové za perfektně připravený seminář pro kolektiv našeho zdravotnického zařízení Centra celostní péče v Plzni. Byli jsme seznámeni nejen s teoretickými základy řešení šikany u dětí, ale mohli jsme si také prakticky vyzkoušet některé soft-techniky řešení šikany u dětí v praxi. Lektorka je profesionálka. Seminář byl pro nás velkým přínosem.

Za celý zdravotnický kolektiv MUDr. Pavla Koželuhová

Hodnocení: 5stars

Radek D. Paseka

Prezentační dovednosti (09.07.2019)

muz

Pokud by někdo z mého okolí potřeboval pomoc s vystupováním před lidmi nebo snad s komunikací s ostatními rozhodně bych ho odkázal na paní Jungmanovou. Mně za těch pár lekcí hodně pomohla a zároveň mi ukázala i jiné směry a poznatky s vystupováním na veřejnosti. Začátky byly krušné, paní Jungmanová si s nikým nebere servítky, ale to je to, co vás donutí se do toho opřít naplno. Jí zadaná domácí příprava vás donutí se zamyslet nad sociálními problémy a především nad sebou samým. Hodiny bývají nabyté improvizací a zároveň námi připravenými úkoly. Po hodině každý odejde s pocitem buďto uspokojení nebo nutnosti na sobě ještě více zapracovat.

Hodnocení: 5stars

 

Štěpánka Frousová

Prezentační dovednosti (11.06.2019)

zena

Obsah kurzu – využívání a procvičování metod a technik rozvíjející prezentační a komunikační schopnosti, důraz na praktické využití znalostí, typy a pomůcky, domácí příprava, sebereflexe, efektivnost výstupu.

Lektorka – praktik se zkušenostmi a odbornými znalostmi na dobré úrovni, koučovací a mentorovací schopnosti, kultivovaný projev, trefná kritika, smysl pro humor, větší (avšak dle situace přiměřená) náročnost na účastníky.

Výstup – obohacující poznatky a informace v rozvoji osobnostních a odborných kompetencí, zejména při interakci a komunikaci ve společnosti, praktický návod, jak se vypořádat s trémou při projevu, pracovat s hlasem, správně upravovat rytmus prezentace, zdůraznit konkrétní myšlenky, uvědomění si chyb, přiměřená časová náročnost, trénink (vlastní výstup) různých technik prezentace vč. zpětné vazby lektora a účastníků.

Osobní přínos – zlepšení prezentačních schopností, uvědomění si vlastních chyb, zvýšení sebejistoty v projevu před lidmi, nové znalosti a zkušenosti, překonání překážek – vyvinutí úsilí.

Kurz hodnotím celkově kladně a přemýšlím o mé účasti v pokračování kurzu.

Hodnocení: 5stars

Le Manh Tuan

Prezentační dovednosti (11.06.2019)

muzKurz vedený paní Jungmanovou pro mě byl velkým překvapením. Ze zkušenosti jsem si při prvním pohledu na plakát nabízející tuto volnočasovou aktivitu pomyslel, že to bude zase další kurz o ničem, kterým pouze ztratím čas. Nedal jsem však na svoje první dojmy a přesto jsem se do kurzu přihlásil. Nelituji. Paní Jungmanová je svým hodnocením někdy velice ostrá, nešetří upřímností, která mnhody zabolí, ale to vše vede jen ke zlepšení vašich prezentačních schopností. Díky tomuto kurzu jsem si významně zvýšil své sebevědomí a donutil jsem se udělat mnoho věcí, ke kterým bych se nikdy před navštěvováním tohoto kurzu neodvážil. Největší výhodou tohoto kurzu je jeho lektorka, která dokáže odhadnout meze svých žáků a podle toho je tlačit k co nejlepším výsledkům. Velice si tedy cením individuálního a profesionálního přístupu paní Jungmanové, u které jsem nikdy neměl pocit, že by vařila z vody, naopak jsem vždy s obdivem poslouchal a následoval její rady. Rozhodně doporučuji tento kurz všem lidem, kteří si uvědomují svoje nedostatky v prezentování a chtějí s tím něco dělat!

Hodnocení: 5stars

Květoslav Navrátil – ředitel hotelu KARLSBAD GRANDE MADONNA Karlovy Vary

kvetos_navratilMá účast a supervize na vzdělávacích modulech mě donutila přemýšlet o věcech a postupech, které běžně v hotelu používáme a máme navyklé. Zpětná vazba ke konkrétním problémům od kolegů a lektorky byla velmi přínosná. Vyzdvihnul bych její odbornou erudici, díky které byla schopna v průběhu jednotlivých seminářů seznamovat studenty nejenom s teoretickými poučkami a návody, ale především s praktickými zkušenostmi uplatnitelnými v praxi. Oceňuji skutečně praktický přínos např. pro řešení konfliktních situací s klienty. Jako vedlejší efekt seminářů musí zdůraznit pozitivní psychologický dopad na zaměstnance a stmelení kolektivu a jednotlivých oddělení mezi sebou navzájem.

Hodnocení: 5stars

Petra Fridrichová, Anna Fridrichová

Osobní konzultace a Slovní sebeobrana a etiketa (30.08.2016)

zenaK paní Jungmanové jsem s dcerou začala chodit na doporučení kolegyně. Dcera měla problémy se v 1.třídě začlenit do kolektivu. Do toho ji zasáhl odchod tatínka a jeho nevhodné chování vůči ní, které se rovnalo psychickému vydírání.
Hodiny jsem si domlouvala individuálně, dle času. Což byla pro mě velká výhoda.
Poměrně rychle jsem zpozorovala u dcery změny, nejen ve škole. Ze spolužaček, které neměla ráda se staly kamarádky. A doma jsem měla slečnu, která se rozhodně nebojí říct svůj názor a obhajovat si ho. Líbilo se mi to.
A tak jsem si začala i já domlouvat individuální hodiny s paní Jungmanovou. I já jsem řešila nevhodné chování ze strany tatínka vůči mě.
Ještě máme před sebou velký kus práce, ale změny jsou znatelné. Nastavujeme si své hranice, učíme se nebát říct svůj názor.
A já konkrétně, pouštět se do situací, které mě kdysi paralyzovaly strachem.

Hodnocení: 5stars

Kurzu “Asertivita a zvládání zátěžových situací” (11.02.2016)

zenaKurz mě donutil, zamyslet se sama nad sebou. Bylo to vlastně takové učení nanečisto, jak se s v různých životních situacích zachovat či chovat jinak, než jsme zvyklí, uvědomit si také vlastní hodnotu a pracovat na sobě. Přínosem byla opravdu každá hodina, na kterou jsem se těšila. Jako bonus byl fajn spolužák.

Hodnocení: 5stars


Anežka Nývltová (6 let)

Kurz „Minietiketa hrou a slovní sebeobrana“  (30.08.2015)

zenaS kurzem jsme byli spokojeni a naše dcera Anežka lekce navštěvovala bez obav a ráda, těšila se. Po několika lekcích bylo zřejmé, že okolí (děti ve školce) zaznamenali, že se něco změnilo. Anežka si začala prosazovat svůj názor. Čekáme, jak se bude vyvíjet začlenění ve škole a pokud by Anežka špatně snášela nové prostředí, velice rádi se zapojíme do dalších kurzů.

Hodnocení: 5stars

Ing. Martin Baumann

Absolvent kurzu “Asertivita a zvládání zátěžových situací” (28.08.2015)

baumannV průběhu kurzu Asertivita a zvládání zátěžových situací nám byla paní Evou jednoduše a výstižně vysvětlena mnohá pravidla rozličných asertivních technik s důrazem na jejich praktické využití v každodenním životě. Byl ze tří čtvrtin zaměřen na konkrétní podoby využití asertivního jednání a vyjadřování v situacích, které zažívali a potřebovali vyřešit jednotliví účastníci kurzu. Pomohl mi nahlédnout do vlastních myšlenkových vzorců, které v těchto situacích uplatňuji a předložil do kontrastu asertivní pohled na ně, s  dílčím cílem napomoci mi nejen určit hranice a směr probíhající situace, ale zároveň  cítit se ve svém jednání a vyjadřování  příjemně a spokojeně. Celkově byl kurz velmi zábavný a obohacující. Podle mého názoru si většina účastníků kurzu, stejně jako já, především uvědomila své dosavadní chování v mnoha kritických momentech a paní Evou nám byl nabídnut odlišný (příjemnější?) pohled na tyto okamžiky. Kurz mohu doporučit.

Hodnocení: 5stars

Ing. Iveta Šedá
Absolventka kurzu „Kultura mluveného projevu a prezentace“ (17.08.2015)

iveta_sedaRáda bych se s Vámi podělila o to, co mi kurz „Kultura mluveného projevu“ přinesl, co jsem se na něm naučila a v čem mne posunul dále. Možná očekáváte, že jsem se zbavila trémy nebo umím lépe přesvědčit druhé, umím již lépe zaujmout … v tomhle všem mi kurz určitě pomohl, ale ještě důležitější pro mne bylo objevit sama sebe a přijmout své pocity při konfrontaci s názory druhých, přijmout dobře míněnou kritiku a hlavně nebrat si vše příliš osobně.
Zažila jsem zde okamžiky, kdy jsem si říkala, jestli to mám zapotřebí. Dostala jsem se do situací, kdy jsem zažila mnohem větší stres než ten, který mne do té doby potkával. A to mi hodně pomohlo. Uvědomila jsem si, že si o svých pocitech a emocích rozhoduji sama a mohu je ovládat. Sama si tedy určuji, jak se budu cítit. Snažím se již tolik neřešit věčné obavy z toho jak působím, jak vypadám, proč to o mě říkají….
Pro mne to byl tedy víc než kurz o mluveném projevu nebo o prezentacích … byla to setkání o poznání sebe i druhých. Je úžasné, že se zde potkali 3, dle mého názoru, naprosto odlišné bytosti, s jinou životní filosofií, s různými názory a možná i hodnotami. To mne bavilo a troufám si říct, že to trochu ovlivnilo všechny z nás. Takže pro mne určitě kurz psychologie číslo 1 a zbavení se nebo alespoň zmírnění obav z veřejného projevu. Vždycky jsem si myslela, že musím druhé přesvědčit o tom, že jsem dobrá. Teď už vím,  že chci být jen sama sebou, přirozená a uvolněná :-).
Pěkný den Vám všem a jestli stále váháte, tak neváhejte a přijďte se podívat na den otevřených dveří :-).

Hodnocení: 5stars

Mgr. Dagmar Svobodová
Absolventka kurzu „Kultura mluveného projevu a prezentace“ (17.08.2015)

dagmar_svobodovaNikdy jsem neměla s mluvením a vyjadřováním na veřejnosti problém, jsem od přírody exhibicionista, ale i přesto jsem se do kurzu Kultura mluveného projevu přihlásila. Jelikož mě vystupování před lidmi živí, stejně jsem měla pocit, že mít, na chvilku, nad sebou určitou “supervizi”, by nebylo na škodu.
Za sebe mohu tento kurz jen doporučit. I přesto, že si možná teď myslíte, že nepotřebujete v mluveném projevu opravit, nebo poradit… možná se mýlíte.
Každopádně zde nasbíráte řadu cenných zkušeností. Pro mě to určitě byla možnost moderovat v květnu taneční vystoupení Centra tance Harmonie v Národním domě v Karlových Varech, které mi v rámci kurzu paní Eva Jungmannová nabídla.
Nemohu opomenout ani hodiny s paní Kamilou Mikšovskou, která vám poradí např. s vystupováním před kamerou, či v rozhlase.
Celému centru EtikArt přeji hodně štěstí v další práci a řadu spokojených studentů.

Hodnocení: 5stars

Lenka Čermáková
Absolventka kurzu „Asertivita a zvládání zátěžových situací“ (02.07.2015)

Míváte někdy pocit, že jste určitou situaci v životě mohli vyřešit lépe? Máte dojem, že se dostatečně nedovedete prosadit nebo vás vaše okolí stále za něco neoprávněně kritizuje a vy tomu nedovedete čelit?
Zůstává ve vás ten “blbej“ pocit, že jste někomu slovně ublížili a nebo naopak  jste  se nedovedli účinně bránit slovním útokům?
Tak přesně pro vás jsou kurzy od EtikArt. Jsou vedeny hravou formou a na příkladech ze života se učíte jednotlivé techniky, které vám pomohou cítit se lépe.
Doporučuji všem alespoň jednou se takového kurzu zúčastnit, ubude vám v životě hodně nedorozumění a v komunikaci se budete cítit jistěji.

Hodnocení: 5stars

Tomáš Masarik – F&B hotelový manager – hotel Aura Palace ****

Absolvent firemního vzdělávání v oborech Public Relatios, Multikulturní rozdíly návštěvníků, Prezentační dovednosti a komunikace a Asertivní jednání v praxi pořádané agenturou Czech Tourism – lektor Eva Jungmanová (13.01.2015)

V průběhu měsíce prosince 2014 uspořádal náš hotel ve spolupráci s agenturou Czechtourism sérii školení pro pracovníky v cestovním ruchu. Absolvoval jsem sérii školení pod vedením lektorky paní Evy Jungmanové. Objektivně musím říci, že školení celkově bylo velmi záživné a přínosné a výborně organizované. Vybraná témata a okruhy lícovaly naše každodenní pracovní situace, školení bylo kreativní, dynamické, velmi kontaktní, interaktivní, a to zejména díky osobnímu přístupu lektorky. Osobně jsem si myslel, že po 12 letech v oboru hotelnictví a cestovního ruchu se v rámci těchto seminářů a kurzů nemohu již nic nového dozvědět. Mýlil jsem se. Paní Eva Jungmanová možná hovořila o tématech, která jsem již slyšel mnohokrát, o kterých jsem kdysi i sám něco málo přednášel, ale přesvědčila mě svým osobitým a velmi kontaktním přístupem o tom, že školit a vzdělávat se musíme neustále.
Školení považuji pro mě osobně za velmi přínosné z několika pohledů. Samozřejmě nové informace a zejména příklady z praxe, ale především poznání kolegů z hotelu z jiné stránky, což bylo velmi inspirativní a v průběhu školení i zábavné. Velmi silně uvažuji, že budu absolvovat další kurzy či školení pod vedením lektorky paní Evy Jungmanové.

Hodnocení: 5starsIng. Martin Baumann

Absolvent kurzu Etiketa a slovní sebeobrana (12.01.2015)

baumannKurzu “Etiketa a slovní sebeobrana” jsem se zúčastnil v zimě roku 2014. Celý život jsem považoval Etiketu za soubor pravidel a pouček, známých ze školních let, od rodičů a z TV od pana Špačka. Byla to pro mě především zajímavá společenská hra. Nikdy jsem netoužil po tom být takto společensky vázán, natož aby tato „uměle, pro určitou vrstvu lidí“ vytvořená pravidla ovlivňovala má spontánní rozhodnutí. Spojení slovní sebeobrana mě ovšem natolik zaujalo, že jsem se ze zvědavosti přihlásil.
Zpočátku jsem ke kurzu přistupoval jako k zábavné hře. Již při úvodní hodině jsem ale pochopil, že můj dosavadní výklad slova Etiketa byl do značné míry zkreslený a neméně zavádějící. Že pravý význam tohoto slova nemá s omezováním sebe sama mnoho společného. S paní Evou a ostatními účastníky kurzu jsme se pokoušeli humornou formou uplatňovat pravidla etikety především na každodenní životní situace nás samotných. Tehdy mi došlo, že mohou v mnohém můj život usnadnit. Rovněž na určité chování jiných lidí jsem začal pohlížet z odlišného úhlu vzhledem k úctě k tradici, loajalitě, ohleduplnosti, apod.
Co se týče části kurzu s názvem slovní sebeobrana, mám z ní velmi dobrý pocit. Postupně nám byly představeny mnohé jednoduché, ale účinné metody jak slovně zabránit vznikajícímu konfliktu a v nejlepším případě protivníka zanechat beze slov, případně v údivu. Povšiml jsem si, že čím dál častěji vědomosti získané v kurzu uplatňuji v běžném životě a vždy když si tuto skutečnost v danou chvíli uvědomím, mám z toho upřímnou radost, vím totiž, že mě kurz příjemně obohatil. Kurz Etiketa a slovní sebeobrana proto vřele doporučuji, a pokud budu mít v budoucnu dostatek času, určitě se přihlásím na jeho pokračování. Je to sranda a paní Eva je skvělá.

Hodnocení: 5starsH. K.

Hodnocení kurzu Mini etiketa a slovní sebeobrana

zenaDobrý den všem. Chtěla bych se s vámi podělit o zkušenosti z kurzu Mini etiketa a slovní sebeobrana. Naše nyní šestiletá dcera byla ve školce hodně citlivá a velmi zranitelná a přišlo nám, že si neumí poradit s mnoha situacemi, které se děly v kolektivu ve školce. Nechala si vždy všechno líbit a pak někde potají plakala, neuměla se bránit, poslední kapkou bylo, když jsme přišli pro ni do školky, ona byla svlečená jen do kalhotek a na otázku, proč se svlékla, odpověděla, že jí to řekla holčička X (nebudu jmenovat), že se musí svléknout, jinak že s ní nebude kamarádit. Přišlo mi to tehdy absolutně nepřípustné a rozhodla jsem se, že s tím musíme něco udělat. Úplně jsem zajásala, když jsem objevila kurz etikety a slovní sebeobrany. Domluvily jsme si první schůzku s paní učitelkou Evou Jungmanovou, kde jsme se ptali na všechno možné, paní učitelka ochotně odpovídala na milión našich otázek a udělala na nás i na dceru velmi pozitivní dojem. Přihlásili jsme tedy dceru do kurzu. Bohužel se nikdo jiný do věkové kategorie naší dcery nepřihlásil, ale měli jsme o kurz opravdu velký zájem, paní učitelka nám tedy vyšla vstříc a nechala naši dceru projít kurzem individuálně. Zpočátku probíraly slušné chování, jak se chovat při různých příležitostech, jak prostírat, jak stolovat, jak se chovat v divadle, jak se vhodně obléct. Asi po dvou měsících přistoupily ke slovní sebeobraně. Jak přesně hodiny probíhaly, nevím, rodiče na hodiny přístup nemají, aby se děti nebály se otevřít a projevit se. Vím jen, že paní učitelka vždy dělala tu “zlou” a k tomu měla maňáska sovičku Evičku, která dceru morálně podporovala. Výsledky byly vidět velmi brzy. Když jsme byly s dcerou venku, velice mile mě překvapilo její asertivní chování vůči ostatním dětem. Například, když ji někdo chtěl vyhodit z houpačky, dříve by se vyhodit nechala a pak by se rozplakala, že ji vyhodili a nemůže se dál houpat, bezvadně zareagovala a s dětmi se dokázala domluvit, že teď se houpe ona a až se dohoupe, tak je tam pustí. Nebo, když potkala kamaráda a nějaké holky ji táhly pryč, tak je také velmi asertivně informovala, že teď si tady chce chvíli popovídat a pak přijde. Zůstala jsem tehdy nad tím stát s otevřenou pusou Možná vám to přijde banální a samozřejmé, ale dcera takto reagovat dříve opravdu neuměla a přišlo mi to jako velká změna k lepšímu.  Ve škole se jí pak stalo, že jí spolužáci sebrali svačinu a v družině jí nějaká holčička počmárala penál. Informovala jsem o tom paní učitelku Jungmanovou a v další hodině to ihned probraly, jak na takové věci správně reagovat. Dcera mohla za paní učitelkou přijít s jakýmkoliv problémem, se kterým si nevěděla rady a vždy to spolu probraly a nacvičily, jak příště reagovat, aby si ostatní spolužáci toto k ní už více nedovolili. Všechno zvládla, spolužáci jí přestali brát svačinu, holčička ji přestala obtěžovat. Teď, když jsme téměř na konci kurzu (trvá půl roku), dcera je úplně jiná, je mnohem více asertivní, mám pocit, že si nastavila hranice a nedávno přišla úplně nadšená ze školy, že zvládla situaci, kdy ji spolužák sebral nějaké věci a ona hned zareagovala tak, že jí chlapeček vše vrátil a ještě se jí omluvil. Měli jsme z toho všichni velkou radost a hlavně ona sama také. Poznala, že vše za ni nemusí řešit maminka nebo paní učitelka, ale že některé věci dokáže zvládnout a vyřešit sama.
Kurz je pomyslně rozdělen do dvou částí, v první části se probírá etiketa, aby děti navázaly kontakt s paní učitelkou, seznámily se spolu a nebály se svěřit. V druhé polovině kurzu se pak probírají různé věci ohledně slovní sebeobrany nejen vůči vrstevníkům, ale i vůči dospělým, když je někdo neoprávněně slovně napadne (např. důchodce v autobuse) nebo se učí čelit autoritám v případě, že jim nařizují něco, co by je mohlo nějak ohrozit (např. paní učitelka zakazuje dítěti jít při hodině na záchod, než aby se počůralo, tak se paní učitelce slušně postaví). Navíc děti mohou do kurzu kdykoliv přijít s vlastními situacemi, s vlastními problémy a učí se je řešit jinak.
Myslím, že kurz je opravdu výborně koncipovaný a vedený, že je rozhodně užitečný, že se tam děti naučí, co si ostatní k nim mohou dovolit a co už ne, nastaví si ty svoje hranice a naučí se zvládat pro ně náročné situace, které se jim  v životě mohou přihodit. Přijde mi to i jako výborná prevence proti šikaně. Jsem z kurzu opravdu nadšená, protože vidím ten obrovský pokrok, který dcera udělala, a všem ho vřele doporučuji.”

Hodnocení: 5stars


Michaela Gančevová – dentální hygienistka
m_gancevovaSkvělé kurzy pro všechny, kteří chtějí sami sebe zlepšovat, vzdělávat a posunout dál. Mohu jen doporučit.

Hodnocení: 5starsMiroslava Petružálková – fyzioterapeutka – hotel Aura Palace ****

Absolventka firemního vzdělávání v oborech Asertivní jednání v praxi, Obchodní a prodejní dovednosti, Etiketa, Multikulturní rozdíly návštěvníků a Prezentační dovednosti a komunikace pořádané agenturou Czech Tourism – lektor Eva Jungmanová

miroslava_petruzalkova

V prosinci 2014 jsem se zúčastnila řady školení v naší firmě, hotelu“ Aura Palace“ v Karlových Varech. Tato školení př.: „Asertivita v praxi“, „Public relations“ atd. byla pod taktovkou lektorky, paní Evy Jungmanové. Byla jsem mile překvapená a mnohé jsem si odnesla. Školení bylo přiměřeně dlouhé, proložené krátkými přestávkami na občerstvení. Všechny přednášky byly interaktivní, byla tam velice příjemná atmosféra, dokonce jsem měla pocit jakéhosi stmelení kolektivu. Mě osobně velice rozšířily obzory přednášky etikety a psychologie, které jsou v našem oboru rozhodně velkým přínosem. Během celého prosincového školení jsme si užili také spoustu legrace. K naší profesi patří určitá míra vkusu, tolerance, sebeovládání, snášenlivosti, vystupování na veřejnosti, komunikace – ať verbální či nonverbální, a to vše a mnohé jiné jsme se buď naučili, nebo třeba jen oprášili….
Mohu-li to shrnout to jedné věty závěrem: zábavné, vkusné, zajímavé, obohacující.
Děkuji a těším se na další setkání.

Hodnocení: 5starsSofie Musková – studentka gymnázia

Absolventka kurzu Etiketa není sketa a slovní sebeobrana

zena

Kurz „Slovní sebeobrana a etiketa“ byl pro mě velmi zajímavou zkušeností. Hodiny byly zábavné, vtipné a dokonale mi objasnily, co je slovní sebeobrana a jak se pomocí ní účinně bránit. Techniky slovní sebeobrany, které jsem se naučila, mi pomohly najít si styl, kterým nejlépe odrazuji útoky či manipulaci druhých.
I hodiny etikety, které jsem absolvovala před zahájením lekcí slovní sebeobrany, mi byly nemalým přínosem. Dozvěděla jsem se něco o historii etikety a naučila jsem se základním způsobům chování ve společnosti, v různých situacích, jako například v restauraci, na oslavě, v budoucím zaměstnání atd.

Hodnocení:5starsTereza Michalová, studentka Střední pedagogické školy a Gymnázia

Absolventka kurzu Etiketa není sketa a slovní sebeobrana

t_michalova

Kurz Etikety jsem navštěvovala v délce 22 hodin. Velice mě obohatil v oblasti společenského chování, oblékání, stolování a naučil mě slovní sebeobraně. Cítím se sebejistější a dodal mi sebevědomí. Velkým přínosem pro mě bylo zkoušení, procvičování různých krizových situací a jejich následné rychlé a správné vyřešení.
Ráda budu vzpomínat na balet v Národním divadle, který se tematicky do kurzu hodil nebo náš společný slavností oběd v hotelu Aura Palace.
S kurzem jsem byla spokojena a doporučuji ho všem.

Hodnocení: 5starsMichal L. – OSVČ

Absolvent kurzu Slovní sebeobrana II – zvládání zátěžových situací, nenechte sebou manipulovat

muz

Kurz „Etiketa a slovní sebeobrana“ byl opravdu praktický a přínosný. Samotné lekce jsou zároveň natolik účelně a zábavně pojaté, že vyměřenou dobu setkání vyplníte do poslední minuty, aniž by vás napadlo sledovat, kolik času zbývá do konce.
Rovněž oceňuji připravenost lektorky na každé naše setkání, díky čemuž jsme se mohli na kurzu efektivně posouvat vpřed bez jakýchkoliv prodlev. Zároveň musím vyzdvihnout i individuální přístup ke každému z účastníků a zpětnou vazbu na veškeré naše vystupování.
V neposlední řadě mi vyhovovalo i inspirativní prostředí Centra osobního rozvoje Etikart, v jakém se kurz odehrával.

Doporučuji všem!

Hodnocení: 5stars


Jitka Stojčenková – Institut a klinika estetické medicíny

Absolventka kurzu Etiketa a slovní sebeobrana

zena

Doporučuji kurz “Etiketa a slovní sebeobrana”.

Hodnocení: 5stars

Marie Ledererová – vedoucí oddělení Housekeeping

Absolventka firemního vzdělávání v oborech Obchodní a prodejní dovednosti, Etiketa, Chování zaměstnanců směrem ven, Prezentační dovednosti a komunikace pořádané agenturou Czech Tourism – lektor Eva Jungmanová

kontakt_marie_ledererova

Firemní školení na téma etiketa, asertivita, public relations a prezentace bylo velice zajímavé, poučné, jak do soukromého života, tak v zaměstnání, určité věci mohu rozhodně uplatnit ve své profesi.
Lektorka Eva Jungmanová byla velmi příjemná a dokázala vše dobře vysvětlit.

Hodnocení: 5stars

Lucie Plná – výkonná ředitelka Astra Travel Agency s. r. o.

Absolventka firemního kurzu “Psychologie zákazníka”

zenaDne 16. 12. 2014 jsem se účastnila kurzu „Psychologie zákazníka pro oblast cestovního ruchu“ pod vedením lektorky Evy Jungmanové.
Kurz byl pro mne přínosný. Donutil mne zamyslet se sama nad svou osobností a jsem přesvědčena, že mi absolvování tohoto kurzu bude přínosem v mém dalším pracovním rozvoji.
Nevíce oceňuji podání lektorky, které bylo velmi zajímavé. Výuku paní Jungmanová doplnila scénkami z praxe a tak jsme si všichni mohli vyzkoušet zvládat jednání s různými typy zákazníků.
Paní Jungmanová mne nasměrovala jak zvládat konflikty a problémové situace a já si z tohoto kurzu odnesla spoustu návodů jak si poradit s tíživými životními situacemi.
Velmi jí za to děkuji.

Hodnocení: 5stars

MUDr. Martin Václavík – primář balneo provozu společnosti Aristokraty hotely s. r. o.

kontakt_martin_vaclavik

Co se týká mého pohledu na přínosnost kurzů pro všechny zůčastněné, myslím, že je zde nesporný, významně pozitivní psychologický účinek. Mnozí ze zaměstnanců potřebují při stylu své práce a pracovních vztahů podepřít své sebevědomí a lidskou důstojnost. Tady asi mohli získat naději, že je někdo taky bere vážně, a že je dokonce ochoten, dalo by se snad říci, že i pozoruhodně, se jimi zabývat.

Hodnocení: 5stars

Ing. Jaromír Beránek, ředitel společnosti MAG CONSULTING s. r. o. Praha
Projekt „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu – soft skills“

mag_consulting

Lektorské moduly paní Evy Jungmanové odpovídají tomu, jak má vypadat moderní a efektivní forma vzdělávání.
Profesionalitu lektorky, jejíž znalosti a poznatky nejsou pouze akademické a teoretické, ale vycházejí hlavně z praxe, podporuje kombinace pedagogických schopností spolu s praktickou znalostí business prostředí, což je pro podnikatelský sektor velkým přínosem. V rámci diskuse nad zajímavými profesními problémy, s nimiž se lektorka nebo i posluchači ve svém oboru setkali, má student (účastník vzdělávání) šanci získat informace opravdu dobře využitelné v praxi.
Lektorka je velmi srozumitelná, ochotná, komunikativní, přístupná řešení jakéhokoliv problému a účastníky kurzů vnímá jako partnery.

Hodnocení: 5stars

Jakub Pokorný
Absolvent kurzu Kultura mluveného projevu a prezentace

jakub_pokorny

Kurz mě velmi obohatil a hodnotím ho na výbornou. Získal jsem potřebné dovednosti a sebedůvěru pro kultivovaný, přesvědčivý a pohotový mluvený projev. Velkým přínosem bylo praktické procvičování různých situací.
Celková úroveň výuky je vysoká, a proto tento kurz všem vřele doporučuji.

Hodnocení: 5stars

Eva Přesličková – front office manager Aristokraty Hotely
Absolventka firemního vzdělávání soft skills pořádaného společností CzechTourism

kontakt_eva_preslickovaI přesto, že pracuji v hotelnictví již 14 let a obdobnými kurzy jsem prošla několikrát, dal mi tento nové poznatky a rozšířil obzor. Líbilo se mi, že přednášející pracovala interaktivně s účastníky kurzu a řešily se problémy z denní praxe, takže žádná nezáživná teorie. Teorie z přednášky se naopak převáděla do praktických příkladů a modelových situací, což je nejlepší způsob zapamatování si potřebných faktů a naučení se používat je  v reálném profesním životě. S kurzy jsem spokojena a mohu doporučit.

Hodnocení: 5stars